FINANSIERING

ARCTIC FÖRSÄKRING

HITTA ÅTERFÖRSÄLJARE

BLI ÅTERFÖRSÄLJARE

FINANSIERING

HITTA ÅTERFÖRSÄLJARE

BLI ÅTERFÖRSÄLJARE

LUFT-VATTEN VÄRMEPUMPSGUIDE

Vi har samlat en guide med aktuell information som kommer att vara användbar för dig när du ska köpa luft-vattenvärmepumpar och använda dem på rätt sätt. Välkommen att förkovra dig! Hittar du inte svar på dina frågor här kan du alltid kontakta oss för gratis rådgivning.

INSTALLATION AV EN LUFT-VATTENVÄRMEPUMP

Vad ingår i installationen?

En korrekt installerad luft-vattenvärmepump håller länge och ger avsevärda besparingar i uppvärmningskostnader. En kvalificerad installationsfirma ansvarar för korrekt dimensionering av enheten och vägleder dig i användningen av enheten. Tänk på att du kan få rotavdrag för installationen!

Vad omfattar installationen av en luft-vattenvärmepump?

Installation av en luft-vattenvärmepump innefattar vanligtvis:

 • demontering, demontering och återvinning av gammal utrustning
 • borrning av genomgående hål för köldmedierör och elkablar
 • VVS- och elarbeten
 • Installationsarbetet av köldmediesida
 • installation av utomhusenheten på markstativ
 • hantering av kondensvatten från utomhusenheten
 • uppstart av utrustningen och att säkerställa korrekt funktion
 • genomgång av användandet
 • produkt- och installationsgaranti.

Innan du köper en luft-vattenvärmepump är det bra att se till att anläggningen levereras komplett installerad.

Det gamla värmesystemet demonteras först

Installationen av luft-vattenvärmepumpen kan påbörjas när dimensionering och planering är gjorda och godkända. Installationen börjar vanligtvis med demontering av det gamla värmesystemet.

Ofta använder det gamla systemet el/pellets/olja som värmekälla. I detta fall demonteras pannan, kringutrustning och värmeregleringssystemet.
Om det finns oljetank tas den ur drift beror och hur beror på installationsplatsen. Innan du påbörjar installationen är det i så fall en bra idé att se över vad som kommer att göras med den gamla oljetanken. Din lokala återförsäljare vägleder dig i denna fråga om det behövs.

På vissa platser kan även en luft-vattenvärmepump installeras för att fungera vid sidan av det gamla systemet, då blir det oftast inte så mycket rivningsarbete. Installation vid sidan av det gamla systemet är vanligare på större fastigheter.

Installationen innehåller många olika arbetsmoment

Det finns många olika arbetsmoment i installationen. De kan till och med göras samtidigt, speciellt om det finns flera installatörer på plats.

 • Vattenledningar
  Det första man vanligtvis gör är att färdigställa installationen av värmesidans anslutningar. Detta gör att vi kan fylla och ventilera värmesystemet tillbaka till funktionsdugligt skick så snabbt som möjligt och få värmen i drift igen.
 • Påfyllning av tappvarmvattentanken
  Ofta tar systemet även hand om uppvärmningen av hushållsvattnet. När tappvattenledningen är klar kan tappvattentanken fyllas.
 • Installation av strömförsörjningen
  Därefter installeras strömförsörjningen för inomhusenhetens elpatroner. När det elektriska motståndet är elektrifierat och vattensystemen är fyllda och ventilerade kan tillfällig uppvärmning av byggnad och tappvatten vid behov startas. På så sätt blir avbrottet i uppvärmningen ofta bara några timmar.

Du kan också göra fundamentet för utomhusenhetens markstativ själv

Vid behov kan installationen av utomhusenheten förberedas redan innan hela installationsprocessen påbörjas. Utomhusenheten monteras på markstativ vid husets vägg. Under markstativet görs en grund som tål utomhusdelens vikt så att den håller sig rak och på plats.

Att göra grunden är ofta ett arbetsmoment som man kan komma överens om att göras separat och som du som husägarna också kan göra själv. Det är bra att noga se över vilken typ av underlag som är adekvat vad gäller dimensioner och hållbarhet. Det är också bra att lämna ett mellanrum mellan betongfundamentet och husets övriga strukturer, så att inte ens en liten vibration av kompressorn förs in genom väggen.

Genomgående hål för köldmedierör och elkablar borras i väggarna

Systemet består av en inomhus- och utomhusenhet, mellan vilka köldmedierör och en elkabel löper. För dem måste de nödvändiga genomföringarna borras i väggarna. Borrning kan göras i förväg, så länge som deras placering och storlek har bestämts i förväg.

Utöver detta ger avfrostning av utomhusdelen kondensvatten som under uppvärmningssäsongen bör ledas in till husets avlopp eller till dagvattnet. Du kan också förbereda detta i god tid innan du installerar utomhusenheten.

Elarbeten utförs av en fackman

Utrustningen behöver vanligtvis tre olika nätinkopplingar för att fungera:

 • för inomhusenhetens elpatroner
 • för utomhusenheten
 • för kondensvattenkärlets värmekabel

En elektriker kan förbereda dessa elarbeten redan innan själva installationen av utrustningen.

När utomhusenheten är installerad kan dess strömförsörjning anslutas. Dessutom kan den nödvändiga elkabeln och köldmedierören installeras mellan inomhus- och utomhusenheterna.

Vacuumering säkerställer systemets hållbarhet

När köldmedierören är anslutna mellan inom-och utomhusenheterna så kan vacuumeringen påbörjas. Vacuumering är en viktig del av köldmedieinstallationen. Det säkerställer att ingen luft eller fukt finns kvar i kretsen. Samtidigt säkerställs också tätheten hos anslutningarna, det vill säga köldmediekretsens täthet.

Hårdvaran övervakas fortfarande efter uppstart

Den sista delen av installationen är driftsättning. Innan uppstart av utrustningen kontrolleras att alla nödvändiga arbetsmoment har genomförts. Vattensystemen kontrolleras för läckor och spänningarna och elförsörjningen mäts. När allt är verifierat och i ordning kan utrustningen startas.

Även efter uppstart övervakas utrustningen och dess funktion testas. På så sätt kan man säkerställa att kunden får ett energieffektivt och pålitligt system.

Vem kan installera en luft-vattenvärmepump?

Luftvärmepumpar, luft-till-vattenvärmepumpar, bergvärmepumpar och fordonsklimatanläggningar innehåller köldmedium. Utrustning som innehåller köldmedium får endast hanteras av fackmän som är certifierade.

Installationen av systemen kräver också kompetens inom det elektriska området. Behörigheten för att utföra elarbeten kan innehas av samma person som behörigheten för kyla, eller så är arbetet uppdelat mellan yrkesverksamma inom olika områden.

När du installerar ett luft-vatten- och bergvärmepumpsystem måste du också känna till byggnadstekniken för vattencirkulerande värmedistribution och tappvattensystem.

Du bör köpa en luft-vattenvärmepump komplett installerad

En luft-vattenvärmepump bör köpas som en heltäckande, så kallad “nyckelfärdig” installation som täcker alla områden. Företaget som säljer utrustningen ser till att installationen utförs av kvalificerade fackmän. På så sätt kommer inte oväntade merkostnader att uppstå.

Dimensionering av en luft-vattenvärmepump

Vad behövs för rätt dimensionering?

Dimensioneringen av luft-vattenvärmepumpen görs bäst när dess ingångsdata är korrekta, verkliga siffror på det gamla systemets årliga olje/pellets- och/eller elförbrukning eller, vid en ny plats, en så exakt uppskattning som möjligt av värmebehovet.

Vad behövs för att dimensionera en luft-vattenvärmepump?

Luft-vattenvärmepumpen dimensioneras genom att ta reda på husets exakta energiförbrukning eller av värmebehovet i en ny byggnad. Det är bra för val av storlek att ha följande information till hands:

 • Gamla förbrukningsvärden: total förbrukning av olja, pellets och el för uppvärmningen av huset och tappvattnet
 • Uppskattning av användningen av andra energikällor (t.ex. hur mycket ved som har eldats i eldstaden)
 • Husets geografiska läge
 • Husets ålder, storlek och skick
 • Värmesystem: golvvärme eller radiatorvärme
 • Information om alla värmekällor i huset
 • Antalet boende i huset (dvs hur mycket varmvatten som förbrukas)
 • Husets huvudsäkrings storlek.

Korrekt dimensionering av luft-vattenvärmepumpen sparar energi och pengar

Det är viktigt att dimensionera luft-vattenvärmepumpen rätt så att du får bästa möjliga besparing och har tillräckligt med effekt för att värma både bostaden och tappvattnet.

Om luft-vattenvärmepumpen har för låg effekt förbrukas mer el och uppvärmningskostnaderna ökar. Problemet kan också vara att värmeeffekten från ett underdimensionerat system inte räcker till för att hålla huset på en normal temperatur i de kallaste dagarna.

Överdimensionering gör att luft-vattenvärmepumpens kompressor stannar oftare, vilket kan förkorta kompressorns livslängd. Ett korrekt dimensionerat luft-vattenvärmepumpsystem har inte detta problem.

Gamla förbrukningsvärden som utgångspunkt för dimensionering

Husets gamla olje/pellets- och elförbrukningsavläsningar är en bra utgångspunkt för dimensionering. Om huset har till exempel en direkt elektrisk varmvattentank och olja/pellets för uppvärmning ska förbrukningen av båda beaktas.

Husets ålder och storlek påverkar dimensioneringen

Husets ålder berättar för installatören om byggnadens energieffektivitet, det vill säga hur mycket energi per kvadratmeter eller kubikmeter som behövs för att hålla huset varmt. Byggnadens ålder och de renoveringar som har genomförts för att förbättra energieffektiviteten ger installatören en riktning om vad värmeenergiförbrukningen ska vara på destinationen. På så sätt kan bostadens uppvärmningsbehov uppskattas.

När byggnadens ålder är känd vet vi hur vi bättre förbereder oss för lösningar som är specifika för vissa tidsepoker: har byggnaden till exempel ett radiatorsystem eller golvvärmesystem och hur effektivt de fungerar

Storleken på huset påverkar också energiförbrukningen. Det tar mer energi att värma ett stort hus än ett litet.

Det geografiska läget avgör värmebehovet

En av utgångspunkterna för dimensionering är också det geografiska läget. Sverige är indelat i olika dimensioneringszoner med individuella temperaturdata som ligger till grund för dimensioneringen. Dessa värden är baserade på de sista 20 årens statistiska data.

Det är ofta kallare i norr än i söder. Av denna anledning skulle ett liknande objekt ha ett större värmebehov i norr än i söder. I norr är det ofta bäst att välja modeller som värmer vid lägre temperaturer då det naturligt är fler riktigt kalla dagar.

Värmesystemet: radiatorer eller golvvärme?

Radiatorernas typ och ålder påverkar dimensioneringen av luft-vattenvärmepumpen: det är bra att ta reda på om det går att använda normala temperaturer, eller om några av radiatorerna ska bytas ut mot nya.

Det finns också en skillnad i uteffekten från utomhusenheterna beroende på de temperaturer som värmesystemet kräver. En effektiv utomhusenhet behövs för att producera högre temperaturer. Om du funderar på att välja mellan två olika utomhusenheter, görs valet ofta utifrån värmesystemet. En mindre utomhusdel räcker för golvvärme och en mer effektiv utomhusdel väljs för radiatorer. Luftvattenvärmepumpen blir alltid mer effektiv om den får jobba med så låga temperaturer som möjligt i värmesystemet, det blir på samma sätt också både mer ekonomiskt och effektivt om man har tex 50°C i stället för 55°C i tappvattentanken.

Alla värmekällor påverkar förbrukningen

Vid beräkning av husets årliga värmeenergiförbrukning ska effekten av husets alla värmekällor, såsom olja, el, ved och luftvärmepump, beaktas.

Extra värme vid låga temperaturer

Luft-vattenvärmepumpens verkningsgrad minskar när den närmar sig 25 minusgrader. I det här fallet behövs ytterligare värme vid sidan av den. Det inbyggda el-stödet i luft-vattenvärmepumpens inomhusenhet används då ofta som tillskottsvärme.

I vissa fastigheter är det möjligt att behålla befintligt värmesystem och installera en luft-vattenvärmepump vid sidan av.

Vid behov kan tex en vedpanna bli kvar bredvid luft-vattenvärmepumpen. På så sätt får du en tydlig besparing och dessutom en skön och nyttig träning av att göra vedklabbar.

Är huvudsäkringarna tillräckligt stora?

I allmänhet är storleken på huvudsäkringarna i ett enfamiljshus tillräcklig för ett nytt värmesystem. På ett större ställe, till exempel en gammal herrgård med många rum eller flerfamiljsbostad, behövs däremot stora huvudsäkringar om man helt vill sluta elda med olja, gas eller ved.

Varför välja en Gree Versati Nordic luft-till-vatten värmepump?

 • Kostnadseffektiva, miljövänliga och energibesparande modeller
 • Hög värmeeffekt även vid låga temperaturer
 • Bekväm, jämn innertemperatur
 • Enkel och snabb installation med nyckelfärdig princip
 • Kan installeras tillsammans med ett befintligt värmesystem
 • Lång produktutveckling och hög kvalitet
 • Omfattande och lång garanti med möjlighet att förlänga upp till 16 år via Arctic försäkring
 • Avancerad teknik
 • Reservdelar och service tillgängliga under hela enhetens livstid
 • Tillverkas av Gree Electric Appliances inc, en av världens största tillverkare av värmepumpar

Låt en expert hjälpa dig

Våra professionella återförsäljare hjälper dig med dimensioneringen av luft-vattenvärmepumpen. Vi utbildar våra återförsäljare och ger vid behov extra stöd för att hitta bästa möjliga lösning.

Luft-vattenvärmepumpens elförbrukning

Spara på energiräkningen genom att byta värmesystem

Elförbrukningen för en luft-vattenvärmepump är betydligt lägre än energiförbrukningen för ett rent el- eller oljevärmesystem. Du kan över hälften av din värmeräkning när du byter ut ditt gamla system mot en luft-vattenvärmepump. Samtidigt sparar du miljön.

Vad påverkar elförbrukningen för luft-vattenvärmepumpen?

 • Effektivitet
 • Typ av värmesystem (golvvärme eller radiatornät)
 • Värmedistributionsnätets ålder och skick
 • Dimensionering av luft-vattenvärmepumpen
 • Storleken på huset
 • Husets isoleringsnivå
 • Hushållsvattenförbrukning
 • Inomhus- och utomhustemperatur.
 • Bättre effektivitet, fler besparingar

Verkningsgraden anges antingen som den momentana verkningsgraden COP eller som verkningsgraden för hela uppvärmningssäsongen SCOP. Ju bättre verkningsgrad och värmeeffekt luft-vatten-värmepumpen har i kallt väder, desto högre besparing.

Höga vattentemperaturer i värmesystemet minskar värmepumpens effektivitet. I ett golvvärmesystem avges vanligtvis värme från husets alla golv och det ger därför betydligt mer yta för att sprida värme än i ett radiatorsystem.

När värmeenergi effektivt kan överföras för att värma upp rummen kan lägre temperaturer användas i vattnet som cirkulerar i värmesystemet. Därför är effektiviteten bättre med golvvärme än med radiatorvärme. Men på en plats som värms upp av radiatorer kan värmesystemets totala effektivitet förbättras genom att förnya radiatorerna.

Wifi uppkoppling gör det lättare att hantera elförbrukningen

Wifi uppkoppling underlättar utrustningsövervakning och energiförbrukningshantering. Du kan spara el genom att sänka temperaturen i rummen när du är borta, och höja temperaturen tillbaka till det normala strax innan du kommer hem.

Elförbrukningen kan också effektivt minskas genom att använda mindre varmt vatten, till exempel i duschen. Mindre vattenförbrukning sparar också miljön.

Hur mycket el förbrukas i kallt väder?

Det är särskilt viktigt att luft-vatten-värmepumpen producerar värme även vid kallt väder. Om verkningsgraden är god men uteffekten är svag behöver utrustningen ytterligare kraft från det elektriska motståndet. I detta fall minskar systemets totala effektivitet.

Det beror på plats, upp till vilken temperatur luftvattenvärmepumpen klarar av hela husets uppvärmningsbehov. Vissa av luft-vattenvärmepumpar kan till exempel effektivt producera energi ner under -25°C grader.

Vid de kallaste dagarna används ofta elpatroner som hjälpmedel för luft-vattenvärmepumpen. Elstödet dimensioneras efter objektets maximala värmebehov. Dessa dagar är dock en försvinnande liten del av hela årets uppvärmningsbehov.

Behöver jag öka storleken på huvudsäkringarna?

I ett enfamiljshus räcker det oftast med storleken på huvudsäkringarna för att byta värmesystem. I större fastigheter installeras i stället ofta luft-vattenvärmepumpen vid sidan av befintligt värmesystem, så att huvudsäkringarna inte behöver ökas.

Smart teknik maximerar komfort och besparingar

Luft-till-vatten värmepumpar är resultatet av lång produktutveckling. Tack vare den högkvalitativa tekniken är enheterna lätta att använda. Temperaturen i bostaden blir lätt att justera så att den alltid blir korrekt och behagligt jämn. Smarta tekniska lösningar gör enheterna energieffektiva och hållbara.

Goda erfarenheter av luft-vattenvärmepumpar

De som köpt en luft-vattenvärmepump har varit särskilt nöjda med minskningen av den totala energiförbrukningen. Till exempel, efter installationen av luft-vattenvärmepump sänktes den genomsnittliga kostnaden för uppvärmningen till hälften eller ännu mindre och med nuvarande ökning av elpriser finns det fortfarande mycket mer att spara!

Golven håller sig varma även i kallt väder och du behöver inte längre köpa ved för uppvärmning. Det finns tillräckligt med varmvatten för alla behov.

Fråga våra experter om mer!

Ditt hem är unikt, och därför måste värmelösningen vara det också! Våra professionella återförsäljare hjälper dig med att välja och dimensionera en luft-vattenvärmepump. De har alla nödvändiga tillstånd för att installera värmepumpar. Installationen tar vanligtvis bara 1-2 dagar. Återförsäljare är också ansvariga för underhåll och reparation av den utrustning de installerar.

Kontakta oss och beställ ett kostnadsfritt hembesök.

BYTE AV OLJEELDNING TILL LUFT-VATTENVÄRMEPUMP ÄR LÖNSAMT

Byte av oljeuppvärmningen till en luft-vattenvärmepump

Det rekordhöga oljepriset och det förlegade värmesystemet utmanar oss att tänka på mer prisvärda uppvärmningsalternativ för hemmet. Att ersätta oljeeldning med en luft-vattenvärmepump är inte bara en lönsam investering, utan också ett miljövänligt val.

Varför en luft-vattenvärmepump?

 • Stora besparingar i uppvärmningskostnader
 • Rimliga investeringskostnader och kort återbetalningstid
 • Miljövänlig form av uppvärmning
 • Värmer upp hela bostaden jämnt
 • Enkel och pålitlig att använda.

Ren och bättre energi

Den ständiga höjningen av energipriser och beroendet av import av fossila bränslen ökar oron för villaägarnas privatekonomi. Pengar blir som rök i luften i samma takt som olja/gas/pellets brinner. Vid uppvärmning med exempelvis en oljepanna är det bara ca 85 procent av energin i den köpta oljan som till slut värmer hus och tappvatten.

Att ersätta eldning av olja/gas/pellets med en luft-vattenvärmepump är ofta inte bara den billigaste utan också den enklaste lösningen. Samtidigt är det en stor miljögärning när du väljer ett miljövänligt värmesystem och då kan du använda det med gott samvete.

Du sparar avsevärt på dina uppvärmningskostnader

Med en luft-vattenvärmepump kan du mer än halvera dina uppvärmningskostnader. Besparingar i ett litet hus är i genomsnitt cirka 15 000 till 30 000 kronor per år.

Till exempel värmdes ett småhus tidigare med olja, som förbrukade 2 500 till 2 800 liter per år. När oljevärmesystemet byttes till en luft-vattenvärmepump sparades runt ca 21 000 kronor under 2021. Med nuvarande oljepriser skulle besparingen bli upp till ca 30 000 kronor.

Energieffektivitet i sin egen klass

Luft-vattenvärmepumpar har testats och visat sig vara energieffektiva. Med den elektriska energi som kompressorn förbrukar kan till och med mer än fem gånger mer värmeenergi överföras från uteluften till värmesystemet än med en oljepanna. Verkningsgraden i en sådan situation är 5, medan den är 0,85 för en oljepanna.

Exempel:
Köper du en liter olja, som innehåller cirka 10 kWh energi, får du 0,85 x 10 = 8,5 kWh värmeenergi med en oljepanna. Köper du däremot 10 kWh elenergi till en luft-vattenvärmepump får du 5 x 10 = 50 kWh värmeenergi. Energieffektiviteten är därför helt i en klass för sig.

Jämn värme i ditt hem

Ta det lugnt och njut av jämn värme i ditt hem! Vid uppvärmning med olja/pellets/ved finns möjligheten att radiatorerna värms upp ojämnt i olika rum, det kan bero på att det inte finns temperaturreglering i pannrummet eller att radiatorernas termostater inte fungerar korrekt i alla rum.

Temperaturen på vattnet som lämnar pannan till värmesystemet kan styras av ställdonet i shuntventilen. Ställdonsstyrning baseras på en värmekurva som bestäms utifrån utetemperaturen. Värmekurvan utvärderar vilken temperatur på vattnet som ska matas in i värmesystemet vid olika utomhustemperaturer. Kontrollen är dock i bästa fall en uppskattning, så det är svårt att säkerställa enhetligheten av innetemperaturen.

Alltid rätt temperatur

Med luft-vattenvärmepump bestäms automatiskt den temperatur som behövs i värmesystemet vid olika utetemperaturer enligt den önskade inomhustemperaturen. På så sätt är temperaturen på värmesystemet alltid så låg som möjligt och värmepumpens verkningsgrad är på topp.

Med denna avancerade automatiska temperaturreglering i värmepumpen kan alla radiatorer eller golvvärmeslingor köras på full kapacitet vilket ger en jämn rumstemperatur och en komfort i toppklass.

Oroa dig inte och låt automatiken ta hand om det

Det gamla värmesystemet behöver servas då och då, vilket medför extra kostnader. När du byter till en luft-vattenvärmepump behöver du inte oroa dig för att beställa olja/pellets/ved eller underhållet av skorsten eller panna.

En luft-vattenvärmepump är lätt att underhålla. Efter installationen är det dock värt att under ett tag observera systemet så att allt fungerar som det ska. Närhelst ändringar görs i ett värmesyastem rör sig en del smuts i systemet. Dessa partiklar kan då blockera filtren i utrustningen vilka lätt kan rengöras efter behov.

Vart fjärde år eller så kan det vara bra att låta en fackman kontrollera att din luft-vattenvärmepump fungerar bra och att filtren i värmesystemet är rena.

Minska ditt koldioxidavtryck avsevärt

Förbränning av fossila bränslen skapar utsläpp som belastar miljön. En eldningspanna slösar energi, ett pannrum blir alltid extra uppvärmt av pannan och mycket av den värmen går förlorad genom väggar, tak och dörrar.

Dessutom går avsevärda mängder termisk energi förlorad tillsammans med rökgaserna som kommer ut ur skorstenen. Exempelvis vid uppvärmning med oljepanna går i snitt 15 procent av energin till spillo, det vill säga att endast 85 procent av energin i den köpta oljan blir värme till hus och varmvatten.

Genom att välja en energieffektiv och miljövänlig luft-vattenvärmepump kommer du också att minska ditt koldioxidavtryck. Moderna, energieffektiva luftvattenvärmepumpar använder det nya, mer miljövänliga köldmediet R32. Köldmediemängden i de nya modellerna har ett koldioxidavtryck som är mer än sex gånger mindre. Deras effektivitet är också bättre än tidigare.

En individuell lösning från en pålitlig leverantör

Funderar du på att byta ut ditt nuvarande värmesystem mot en luft-vattenvärmepump? En luft-vattenvärmepump är ett effektivt och ekonomiskt värmesystem för hela huset, med vilket du även värmer upp tappvatten med högsta möjliga effektivitet. Installationen av luft-vattenvärmepumpen är enkel och snabb och kan ibland klaras på en dag men alltid inom 2.

En professionell återförsäljare tar fram en lösning som passar dina behov och för att hålla långt in i framtiden. Han ansvarar också för underhåll och reparation av den utrustning han installerar. Boka ett kostnadsfritt hembesök.

Drift av luft-vattenvärmepumpen

Luft-vattenvärmepumpen tar solens förnybara energi från uteluften och överför den till byggnadens värmesystem effektivt, även vid riktigt låga temperaturer. Samtidigt värmer den varmvattnet. Du kan spara mer än hälften av kostnaderna för uppvärmningen av ditt hus samtidigt som du minskar koldioxidutsläppen som belastar naturen.

Så fungerar luft-vattenvärmepumpen

 • Luft-vattenvärmepumpens utomhusenhet tar värmeenergi från uteluften. Fläkten i utomhusenheten cirkulerar uteluften genom förångaren.
 • Kompressorn och expansionsventilen i utomhusenheten styr trycket i den kalla kretsen så att köldmediets tillstånd ändras från vätska till ånga i utomhusenhetens förångarcell. Det förångande köldmediet i utomhusenheten binder en stor mängd värmeenergi från uteluften.
 • Kompressorn i utomhusenheten komprimerar det gasomvandlade köldmediet till ett högre tryck, vilket värmer gasen ännu mer. Den heta gasen som lämnar kompressorn leds till kondensorn i inomhusenheten.
 • Det varma, gasformiga köldmediet kondenseras tillbaka till en vätska i inomhusenheten. När det kondenserar från en gas till en vätska släpper köldmediet ut en enorm mängd värmeenergi till vattnet som cirkulerar i värmesystemet.
 • Det varma vattnet som kommer från kondensorn avleds med hjälp av en växlingsventil för att antingen värma upp byggnaden eller tappvatten efter behov.

Värmeöverföring till varmvatten och värmesystemet

Vissa värmesystem är byggda så att vattnet värms upp till en hög temperatur i en ackumulatortank på grund av man har högre förbrukningen av varmvatten. Från samma ackumulator tas även termisk energi in i värmesystemet via en blandningsventil som begränsar framledningstemperaturen. Till exempel, i en bostad som värms upp med ved är systemet mycket ofta av denna typ och perfekt funktionellt. Vissa värmepumpsleverantörer kan också försöka att lösa detta men denna lösning är dock inte optimal för ett värmepumpsystem.

Bästa verkningsgrad med värmepumpar uppnås när uppvärmning sker med lägsta möjliga framledningstemperaturer. Uppvärmning av tappvatten styrs av förbrukningen och för bästa verkningsgraden så bör även varmvattentemperaturen hållas så låg som möjligt för att klara den normala förbrukningen. Man kan enkelt höja upp temperaturen på varmvattnet vid de tillfällen som man förväntas ha en högre förbrukning.

Rumstemperaturgivaren optimerar framledningstemperaturen

Olika typer av hus och värmesystem har olika temperaturbehov beroende på utetemperaturen. Generellt gäller att i ett hus med radiatorer behövs högre temperatur i värmesystemet än i ett hus med golvvärmeslingor för att uppnå en önskad inomhustemperatur.

Så hur vet man vilken framledningstemperatur som behövs för värmesystemet på olika platser i landet och vid olika utomhustemperaturer? Att programmera ett värmesystem baserat på temperaturerna är i bästa fall en uppskattning.

Det rekommenderas generellt att göra uppskattningen högre än det faktiska behovet för att värmen även räcker till vid blåsigt väder. En högre temperatur än det faktiska behovet leder å andra sidan till en sämre verkningsgrad i värmepumpssystemet.
Av denna anledning finns styrning baserad på rumstemperatur. I ett sådant system installeras en rumstemperaturgivare, en trådlös fjärrkontroll eller en trådbunden rumsgivare i centrala rum.

Värmepumpen ”lär sig” värmesystemets behov och värmer vattnet till den exakta temperatur som behövs för värmesystemet varje ögonblick. När du till detta lägger en kompressor som justerar sin effekt med modern inverterteknik, är effektiviteten den bästa möjliga i varje ögonblick.

Styrning av två olika värmesystem

Luft-vattenvärmepump kan även styra ett värmedistributionsnät uppdelat i två sektioner med olika temperaturer. Ett sådant system skulle till exempel kunna installeras i ett hus där golvvärmerör cirkulerar i toaletterna och resten av huset värms upp av ett nätverk av radiatorer.

När luft-vattensystemet direkt styr dessa två värmedistributionsnät med olika temperaturer kan temperaturerna i båda näten hållas optimala och därmed blir verkningsgraden den bästa möjliga.

Skillnaden mellan en luft-till-vatten värmepump och en luft-till-luft värmepump

Luft-vattenvärmepump kan även styra ett värmesystem uppdelat i två sektioner med olika temperaturer. Ett sådant system skulle till exempel kunna installeras i ett hus där golvvärmeslingor installerats i toalett/badrum och resten av huset värms upp av ett nätverk av radiatorer.

När luft-vattensystemet direkt styr dessa två värmedistributionsnät med olika temperaturer kan temperaturerna i båda näten hållas optimala och därmed blir verkningsgraden den bästa möjliga.

Skillnaden mellan en luft-vattenvärmepump och en luft-luftvärmepump

Både luft-vattenvärmepumpen och luft-luftvärmepumpen tar energi direkt från uteluften. Luft-vattenvärmepumpen överför energin som erhålls från uteluften till ett vattenburet system medans luftluftvärmepumen överför energin till luften.
Ett Luftvattenvärmepump fungerar som en ensam värmekälla i ett hus medan luft-luftvärmepumpens värmeenergi utnyttjas som tillskott till ett befintligt värmesystem. När det är som kallast kan luftvärmepumpen stödjas av elradiatorer när ett hus till exempel värms upp med direkt el.

En luft-vattenvärmepump kan också utformas för att vara mer effektiv, eftersom den överför värme effektivt till hela huset med hjälp av värmesystemet. Dessutom kan luft-vattenvärmepumpen även användas för att värma upp varmvattnet.

Wifi uppkoppling sparar el

Tack vare wifi-uppkopplingen till luft-vattenvärmepumpen kan du övervaka och justera temperaturen i ditt hem med din mobiltelefon. Du kan sänka temperaturen medan du är borta och höja den innan du kommer hem igen. På så sätt kan du spara på energiförbrukningen, men du behöver inte kompromissa med boendekomforten.